Các Yếu Tố Tác Động Đến Vấn Đề Việc Làm Cho Thanh Niên Ở Nông Thôn

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên nông thôn hiện nay là gì? Nhằm giúp các bạn học viên có nhiều nguồn tài liệu tham khảo để hoàn thành luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế về chủ đề giải quyết việc làm tốt hơn cho thanh niên nông thôn, Luận văn Thạc sĩ đã nghiên cứu một số nguồn tài liệu chính thống, và được biên soạn trong bài viết này, mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.

I. Điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội ở địa phương.

điều khiện tự nhiên về việc kinh tế- xã hội ở địa phương

Điều kiện tự nhiên của từng địa phương có ảnh hưởng trực tiếp đến việc hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên nông thôn. Thứ nhất, điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến việc sinh kế ở các vùng nông thôn. Nếu điều kiện tự nhiên thuận lợi thì đời sống của các hộ gia đình ở nông thôn có điều kiện thuận lợi để phát triển. Mặt khác, công tác đào tạo nghề, hướng nghiệp và định hướng tự tạo việc làm của thanh niên cũng xuất phát từ đặc điểm tự nhiên của địa phương. Khi điều kiện tự nhiên thuận lợi sẽ mở ra nhiều cơ hội để thanh niên nông thôn phát triển kinh tế. Do đó, việc hỗ trợ tạo việc làm phải tính đến điều kiện tự nhiên của địa phương.
Trình độ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương là yếu tố quan trọng quyết định nội dung và hình thức hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động nói chung và lao động trẻ nông thôn nói riêng. Tốc độ phát triển kinh tế – xã hội cao sẽ tạo ra cơ cấu kinh tế tích cực, nghĩa là tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ cao hơn nông nghiệp; Đồng thời, việc phân chia ngành nghề trên từng địa bàn sẽ tạo ra sự đa dạng về ngành nghề, đáp ứng hầu hết nhu cầu lao động của nhiều tầng lớp khác nhau nên việc hỗ trợ, giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn cũng rất quan trọng. Trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương tạo tiền đề vật chất hỗ trợ giải quyết việc làm. Khi trình độ kinh tế – xã hội phát triển, chính quyền địa phương sẽ có thêm điều kiện đầu tư mở rộng cơ sở dạy nghề, máy móc thiết bị, đội ngũ cán bộ dạy nghề nâng cao chất lượng.
Nâng cao chất lượng của việc dạy nghề đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng của các lao động cho các thành phần kinh tế, vì vậy đây sẽ là tiền đề giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn. Đó cũng là tiền đề hỗ trợ thanh niên nông thôn về vốn, chuyển giao khoa học công nghệ và thông tin thị trường trong quá trình phát triển kinh tế. Điều kiện kinh tế – xã hội phát triển sẽ tạo ra sự đa dạng về ngành nghề, đặc biệt là khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường của từng địa phương. Đầu tư, hiện đại hóa, giải quyết vấn đề thị trường cho các làng nghề truyền thống hoặc khuyến khích các công ty đầu tư vào khu vực nông thôn để tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên nông thôn sẽ giúp chuyển đổi cơ cấu lực lượng lao động địa phương. Ngược lại, nếu trình độ kinh tế – xã hội không phát triển thì việc đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo nghề và nguồn nhân lực, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế là chưa tốt. Đó là điều rất khó cho những người trẻ nông thôn.

II. Cơ chế, chính sách về hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn của nhà nước

Việc hỗ trợ của địa phương để giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn phải nằm trong khuôn khổ hệ thống pháp luật, chính sách có liên quan. Rất nhiều luật, chính sách có tác động đến hoạt động hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, từ pháp luật, chính sách tạo lập môi trường phát triển kinh tế xã hội đến các luật, chính sách tác động trực tiếp tới các nội dung của hỗ trợ giải quyết việc làm. Các chính sách của nhà nước về dạy nghề và giải quyết việc làm đều có tác động trực tiếp đến lực lượng lao động, tạo cơ hội hoặc cản trở lao động nâng cao trình độ nghề nghiệp, tìm kiếm hoặc tự tạo việc làm. Thời gian gần đây, nhà nước ta đã ban hành một số chính sách về giải quyết việc làm cho lao động như: Luật Dạy nghề, Đề án 103 về “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015”, chính sách dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, chính sách dạy nghề cho học sinh dân tộc thiểu số theo Quyết định số 267/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên … đã tạo ra những hành lang pháp lý cơ bản, giúp thanh niên thuận lợi hơn trong tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm. Bên cạnh đó, nhà nước cũng ban hành chính sách về ưu đãi tín dụng đầu tư các cơ sở tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm; hoặc chính sách dạy nghề đối với các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. Chính sách tín dụng bao gồm chi phí của người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại các ngân hàng thương mại. Chính sách tín dụng học đường đối với học sinh, sinh viên, bao gồm cả tín dụng nghề nghiệp và chính sách vay vốn của Quỹ quốc gia về việc làm… Đây là cơ sở để giải quyết các chính sách của nhà nước nhằm giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn.

III. Cầu về lao động thanh niên nông thôn tại địa phương, trong nước và quốc tế

cầu lao động

Cầu lao động là lượng lao động mà các doanh nghiệp trong một quốc gia hoặc địa phương cần tuyển dụng, ứng với từng mức lương khác nhau, trong một khoảng thời gian nhất định. Cầu lao động thanh niên có hai loại: Cầu bù là cầu thay thế chỗ trống do nhân viên cũ rời bỏ nơi làm việc vì bất kỳ lý do gì. Nhu cầu mở rộng là sự gia tăng nhu cầu do việc làm mới được tạo ra như đầu tư, mở rộng sản xuất, thành lập doanh nghiệp mới, v.v.

Trong nền kinh tế thị trường, nhiều yếu tố tác động đến cầu lao động như vốn, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, trình độ tay nghề của người lao động, tốc độ gia tăng dân số, trình độ văn hóa, phát triển kinh tế – xã hội, phong tục tập quán… Đối với lao động trẻ, các yếu tố tâm lý lứa tuổi, phong cách làm việc và kỹ năng cũng tác động nhất định đến cầu lao động trẻ.

Cầu về sức lao động được xem xét trên hai phương diện: cầu về chất lượng lao động và cầu về số lượng lao động. Yêu cầu về chất lượng lao động nảy sinh từ các yêu cầu về năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, đầu tư công nghệ, v.v. Cầu về số lượng lao động xuất hiện trong tình trạng năng suất lao động không đổi nhưng doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư để mở rộng quy mô, tăng tốc độ sản xuất. Nếu quy mô sản xuất không đổi thì cầu lao động tỷ lệ nghịch với năng suất lao động.

Để tạo nhu cầu về lao động trẻ, UBND tỉnh cần khuyến khích phát triển các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Ngoài ra, việc xuất khẩu lao động hoặc phát triển các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ tạo thành hợp tác quốc tế để tạo ra nhu cầu về lao động trẻ. Ngoài ra, cần chú ý đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, sẽ làm tăng nhu cầu về lao động trẻ. Căn cứ vào nhu cầu của người sử dụng lao động để có giải pháp xác định ngành nghề đào tạo, phương thức giới thiệu ngành nghề và hỗ trợ xuất khẩu lao động cho thanh niên nông thôn.

IV. Sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên nông thôn

Sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên nông thôn. Trong chủ trương, định hướng phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương cần chú trọng hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn. Sự quan tâm này chuyển thành việc ban hành cơ chế, chính sách hoặc áp dụng chặt chẽ các chính sách hỗ trợ tạo việc làm. Ngoài ra, nó còn thể hiện sự phân bổ, phân cấp và phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên nông thôn.

———

Trên đây là bài viết tổng hợp của Luận văn Thạc Sĩ hi vọng khi đọc được bài viết này, bạn sẽ rút ra những kinh nghiệm quý báu và thực hiện bài luận văn tốt nhất của riêng mình.

Hiện tại bên mình đang có nhận viết thuê luận văn với nhiều đề tài đa dạng khác nhau, nếu như bạn đang có nhu cầu muốn viết thuê luận văn thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ viết thuê luận văn của Luận Văn Thạc Sĩ nhé!!